embrace-logo.png
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Όροι Χρήσης

Α/ Εισαγωγή
1/
Το www.embrace.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων (εφεξής Δικτυακός Τόπος) μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η DETRA A.E. που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, οδός Τατοϊου 102, τηλ. 210 8011834, ΑΦΜ: 801268700, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αριθμος ΓΕΜΗ 153122601000, εφεξής «Εταιρεία». Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.embrace.gr και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5/17.01.2018) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 5338/2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 40/17.01.2018).

2/ Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διακίνηση καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων για την φροντίδα του σπιτιού. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να σας ενημερώσει. Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί, είτε τηλεφωνικά στο 210 8011834, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση customercare@embrace.gr.

3/ Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

4/ Η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Β/ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1/ Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση ή έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν θα εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων κ.α.

2/ Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή ή αναλογική εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, downloading, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διεκδίκηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προκληθεί σ’ αυτήν από μία τέτοια παράνομη ενέργεια.

 

Γ/ Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

1/ Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

2/ Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εντούτοις, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων της ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία παρακαλεί κάθε χρήστη, σε περίπτωση που αυτός διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σχετικά με τα ανωτέρω, είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, να την ενημερώσει σχετικώς, είτε αποστέλλοντάς της σχετικό e-mail στο customercare@embrace.gr, είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνούς της στο τηλέφωνο 210 8011834.

3/ Η Εταιρεία προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

Δ/ Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

1/ Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών (πελατών) για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, σεισμό, πανδημία, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

2/ Η Εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

3/ Η Εταιρεία εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αποφυγή τυχόν λαθών ή αστοχιών σχετικά με τις τιμές ή τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων.

4/ Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία διάθεσης προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Ε/ Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

ΣΤ/ Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων

1/ Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

2/ Ανώτατα συστήματα on-line ασφάλειας SecureSite (256bits) και ψηφιακή πιστοποίηση από την Εταιρεία εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να συμπληρώνετε τη (secure) φόρμα παραγγελίας μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV).

3/ Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης και αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία είτε με σχετικό e-mail στο customercare@embrace.gr είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνούς της στο τηλέφωνο 2108011834.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση «ισχυρών» κωδικών (αποτελούμενων από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης κ.λπ.).

 

Ζ/ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επιλογών

1/ Κατά την επίσκεψη του χρήστη στο Δικτυακό Τόπο και προκειμένου αυτός να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), όπως επικυρώθηκε από το Ν 4624/2019, τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σημειώνεται ότι ο Δικτυακός Τόπος είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις προδιαγραφές του τελευταίου πλαισίου GDPR και έχει αναρτηθεί η Πολιτική Προστασίας.

2/ Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και μη δημοσιοποίηση σε τρίτους των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του χρήστη, που δηλώνονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

H/ Παραγγελία – Ακύρωση Παραγγελίας

1/ Οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του Δικτυακού Τόπου.

2/ Για να ακυρώσει ο χρήστης την παραγγελία του, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο customercare@embrace.gr, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 210 8011834.

 

Θ/ Επιστροφή και Αντικατάσταση Προϊόντων – Υπαναχώρηση

Ο χρήστης (πελάτης) του Δικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στις περιπτώσεις που ορίζονται στην Πολιτική Επιστροφών την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο εδώ.

 

I/ Εγγύηση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που διακινούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι άριστης ποιότητας και τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Εάν κάποιο προϊόν παραδοθεί με ελάττωμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασής του. Η διαδικασία αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων περιγράφεται στην Πολιτική Επιστροφών την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο εδώ.

 

K/ Τρόποι πληρωμής

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους επιμέρους τρόπους πληρωμής, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ

 

Λ/ Παράδοση προϊόντων

1/ Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός 1-5 εργάσιμων ημερών, από την Εταιρία ταχυμεταφορών WE BOX IT, η οποία είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει τον αγοραστή για την πορεία της αποστολής. Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σεισμοί, απεργίες, πανδημίες κ.ο.κ.).

2/ Η Εταιρία πωλεί και αποστέλει προϊόντα μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

Μ/ Τρόποι αποστολής

1/ Όλες οι αποστολές παραγγελιών του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιούνται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών WE BOX IT. 

2/ Η χρέωση των εξόδων αποστολής είναι €3,5 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3/ Για αγορές άνω των €70 δεν γίνεται χρέωση εξόδων αποστολής.

 

Ν/ Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία – Διαφημιστικά μηνύματα

1/ Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρηση που επιθυμούν για νέα προϊόντα και άλλες τυχόν προσφορές μέσω διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου.

2/ Ο Δικτυακός Τόπος δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

Ξ/ Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1/ Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, σχετικά με την ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

2/ Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Ο/ Λοιποί όροι

1/ Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.

2/ Υπάρχει διαθεσιμότητα των προΐόντων.

3/ Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη, ο χρήστης θα ενημερώνεται από το προσωπικό του Δικτυακού Τόπου.

4/ Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά προϊόντων, μπορεί να το ζητήσει κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, εκδίδεται απλή απόδειξη.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail στο customercare@embrace.gr, είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικώς στο 210 8011834. Είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε συμβουλές χρήσης των προϊόντων ανάλογα με την παραγγελία σας. Επίσης, διαθέτουμε ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης -after sales support-, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια χρειαστείτε με τα προϊόντα σας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

X